Algemene voorwaarden

V4 26-05-2020 | 08:38:24

Deze website is eigendom van Ondernemers Voor een Warm België. Een ieder die gebruik maakt van Ondernemers Voor een Warm België - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Ondernemers voor een warmer België en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Ondernemers voor een warmer België en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Ondernemers voor een warmer België en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Voorwaarden Laptops

Laptops worden ter beschikking gesteld van individuele gezinnen of van intermediaire organisaties onder een aantal voorwaarden:

 • Duurtijd van het gebruik

  De gebruikstijd van een toestel wordt niet beperkt in de tijd en eindigt in principe alleen wanneer de gebruiker het toestel terug bezorgt of wanneer de gebruiker niet meer tot de doelgroep behoort.
  Het geleverde materiaal blijft wel eigendom van de organisatie OVWB. Dit zorgt ervoor dat de organisatie er altijd over kan blijven waken dat het ter beschikking gestelde materiaal bij de juiste doelgroep terecht komt en daar ook blijft. De OVWB kan op die manier ook toezien dat er zorgzaam (het goede huisvaderprincipe) met het materiaal wordt omgesprongen.

 • Garantie

  Voor materiaal dat gratis ter beschikking werd gesteld (de ‘refurbishing kost’ wordt gedragen door OVWB zelf) geldt geen garantie. De organisatie zal naar eigen vermogen per geval bekijken wat er op dat ogenblik mogelijk is.
  Materiaal waarvoor een andere organisatie de ‘refurbishing kost’ draagt, probeert OVWB een garantieperiode van 6 maanden te garanderen. Dit hangt samen met de financiële slagkracht van de vzw (en ander toestel in orde zetten heeft opnieuw een belangrijke kost, alleen de licenties van het oude toestel blijven geldig). De snelheid waarmee toestellen kunnen worden vervangen hangt vanzelfsprekend ook in dat geval samen met de voorraad van binnengebrachte en nog niet toegezegde toestellen.

 • Leveringssnelheid

  Door de aard van de werking kan OVWB geen vaste afspraken maken of garanties geven rond leveringstermijnen van materiaal. Voor de levering is de organisatie niet alleen afhankelijk van nog werkende toestellen, maar ook van de kwaliteit van werkende toestellen. (Tot hiertoe (opstartfase) blijkt 60% tot 70% van de aangeleverde toestellen niet naar behoren te werken na een grondige test).

 • Ter beschikkingstelling met het engagement om zorg te dragen voor het materiaal

  Het individu dat een toestel ter beschikking krijgt engageert zich om zorg te dragen voor het toestel. Organisaties of instellingen die als tussenpersoon optreden engageren zich om diezelfe zorgplicht af te dwingen bij de mensen die zij vertegenwoordigen. In overleg met de partijen wordt een billijke vergoeding bepaald die opeisbaar wordt wanneer het ter beschikking gestelde materiaal niet meer functioneert door aantoonbaar oneigenlijk of niet zorgzaam gebruik of gebruik ter kwader trouw.

Auteursrecht

Ondernemers voor een warmer België spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op Ondernemers voor een warmer België, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Ondernemers voor een warmer België tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Mollie B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Mollie B.V. transactiekosten berekend. Ondernemers voor een warmer België en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website Ondernemers voor een warmer België zullen Ondernemers voor een warmer België en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Ondernemers voor een warmer België en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Ondernemers voor een warmer België geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Ondernemers voor een warmer België en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Ondernemers voor een warmer België daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Ondernemers voor een warmer België en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Ondernemers voor een warmer België wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: mark.lens@spartasolutions.eu. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Ondernemers voor een warmer België jonger is dan 16 jaar, zal Ondernemers voor een warmer België, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Ondernemers voor een warmer België niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Ondernemers voor een warmer België en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

Ondernemers voor een warmer België en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.